REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fabrykapoduszek.com.pl


I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów przez sklep internetowy www.fabrykapoduszek.com.pl, zwany dalej „Sklepem”, który należy do Arkadiusz Grafka z siedzibą w Obrzycku przy ulicy Mickiewicza 5/1,  NIP: 7871763839, REGON:363350629

Serwis Klienta: Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) biuro@fabrykapoduszek.com.pl                                                                   

2. Wszystkie towary, które sprzedaje Sprzedawca są nowe. Umowa sprzedaży zawarta między Sprzedającym a Klientem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas jej wykonania (dostarczenia zamówionego towaru).

3. Sklep zabrania wykorzystywania serwisu do celów sprzecznych z prawem.

II. ZAMAWIANIE TOWARU

1. Sprzedaż towarów dokonywana jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.fabrykapoduszek.com.pl

2. Zamówienia w sklepie internetowym www.fabrykapoduszek.com.pl mogą być składane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej zwanym „Kupujący”.

4. Zakupy w ssklepie mogą być dokonywane przez klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

5. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci internet, połączenie z siecią internet, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (dalej jako adresu e-mail).

6. Zamówienie w Sklepie można złożyć w poprzez:

- standardowe dodawanie produktów do swojego koszyka/zamówienia następnie wyboru metody wysyłki, metody płatności i zaakceptowanie zamówienia.

- przesłanie wiadomości email na następujący adres: biuro@fabrykapoduszek.com.pl

- wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu.

7. Złożenie zamówienia poprzez wiadomość email i formularz kontaktowy odbywa się w następujący sposób:

- Kupujący wysyła zgłoszenie zawierające, pełną nazwę produktu wraz ze szczegółowym opisem oraz dane kontaktowe, numer telefonu, sposób przesyłki i rodzaj płatności.

- Sklep odpowiada na zgłoszenie poprzez email lub telefon podając informacje dotyczące kosztów każdego z produktów i ich dostępności. Dodatkowo podawany jest również koszt przesyłki, czas realizacji zamówienia i wymagane dane potrzebne do dokonania zapłaty.

-Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego na koncie Sprzedającego, o czym klient jest informowany w formie mailowej lub telefonicznej.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Przekazane dane mają charakter poufny i służą jedynie do realizacji składanych przez Kupujących zamówień.

III. CENA

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszt dostawy doliczany jest w momencie składania zamówienia i wyboru odpowiedniej formy dostawy. Koszt dostawy ponoszony jest przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień par 4.

3. Koszty dostawy podane są na stronie internetowej Sklepu.

4. W przypadku gdy końcowa kwota złożonego zamówienia przekroczy kwotę 400 PLN brutto, koszt dostawy zostanie pokryty w całości przez Sklep. Brak kosztu dostawy dotyczy tylko zamówień krajowych i opłaconych przelewem. Dla zamówień i dostaw za granicę Polski obowiązują opłaty ustalane indywidualnie do każdego takiego zamówienia.

IV. PŁATNOŚĆ

1. Płatność za zamówiony w sklepie towar w sklepie może odbyć się poprzez przelew na wskazany na stronie internetowej sklepu numer konta, system płatności elektronicznych Transferuj.pl

V. DOSTAWA TOWARU

1. Czas dostarczenia towarów wynosi od 3-21 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. W wyjątkowych przypadkach ( sprowadzenie materiałów do realizacji danego zamówienia) czas dostarczenia towarów może być dłuższy, co zostanie każdorazowo i indywidualnie ustalone z Klientem. 

2. Towary dostarczone są pod wskazany przez Klienta adres w formularzu przy składaniu zamówienia, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej DPD.

3. Dla zamówień i dostaw za granicę Polski obowiązują opłaty ustalane indywidualnie do każdego takiego zamówienia

4. Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/ubytku przesyłki w transporcie należy zwrócić się do niego z żądaniem wystawienia protokołu szkody. Przyjęcie przez kupującego uszkodzonej przesyłki podczas transportu uniemożliwia przyjęcie przez Sklep odpowiedzialności za towar w niej umieszczony. Klient powinien również poinformować o zaistniałym fakcie Serwis Klienta pod nr 608 465 281.

5. O wysłaniu zamówionego towaru Sprzedający poinformuje po jego nadaniu za pomocą wiadomości e-mail.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.fabrykapoduszek.com.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przwoźnik weszła w posiadanie towaru.

2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, i przesłać je na adres e-mail: biuro@fabrykapoduszek.com.pl. Przesyłkę należy nadać na adres: "Fabryka Poduszek"  ul. Mickiewicza 5/1  64-520 Obrzycko. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem, na adres podany powyżej. 

Adres elektronicznego formularza odstąpienia od umowy :                                                                  https://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/formularz-odstapienia-od-umowy,sklep-

3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi bezpośredni koszt odesłania towaru.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.fabrykapoduszek.com.pl, nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- w ramach których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości,że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego wyraźnie zindywidualizowanch potrzeb.

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym kosztu dostawy poniesionego przez kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconego towaru.

6. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towarów z powrotem. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza konieczny zakres, w takim przypadku kwota zwracanych należności na rzecz Kupującego zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru.